آیا می دانید :
- بازیافت شیشه سبب رونق و اشتغالزایی میشود.
- تفکیک از مبدا شیشه باعث عدم بر هم زدن نظم حیاتی می گردد.
- بازیافت شیشه موجب حفاظت از منابع فسیلی می گردد.
- بازیافت شیشه منجر به کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست می شود.
- استفاده از شیشه بازیافتی سبب ذخیره صدها هزار تن ماده خام اولیه در هر سال می شود.
- به ازای هر تن شیشه تولیدی از ماده خام اولیه 8.27 پوند (3602 کیلو گرم) آلودگی زیست محیطی ایجاد می شود.
- به ازای هر 1 درصد افزایش در مصرف خرده شیشه 25 درصد از انرژی ذخیره می گردد.
- طبق آمار سال 2002 صنعت شیشه 8.611.000.000 کیلو وات مصرف انرژی داشته است.
- بازیافت شیشه 15 بار به چرخه بین تولید و مصرف مورد استفاده مجدد قرار می گیرد.